Zásady ochrany osobních údajů
 

1. Obecné informace

2. Osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností Nissens

3. Souhlas

4. Účel shromážděných a zpracovávaných osobních údajů

5. Předávání osobních údajů

6. Bezpečnost

7. Vymazání osobních údajů

8. Vaše práva

9. Změny v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Nissens

 

 

1. OBECNĚ

Firma Nissens se zavazuje zajistit důvěrnost, integritu a ochranu informací od našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, včetně jejich osobních údajů (dále jen „vy“)

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ A ZPRACOVÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ NISSENS

Nissens má při shromažďování osobních údajů odpovědnost jako správce údajů. 

a. Obecně

Firma Nissens shromažďuje osobní údaje, včetně informací o jménech, titulech, adresách, telefonních číslech, e-mailových adresách a dalších identifikačních údajích týkajících se zákazníků, dodavatelů, třetích stran, jejich vlastníků a kontaktních osob. Nissens shromažďuje historii prodeje a nákupu a záznamy o školení a vzdělávání.

Nissens může shromažďovat informace o finančních charakteristikách, jako jsou čísla účtů a bankovní údaje, pasy (kopie pasů) / osobní průkazy a registrační čísla občanů, avšak v omezené míře, a to tam, kde je to potřeba podle právních předpisů nebo na základě relevantního účelu. Tento druh informací je uložen se zesílenou bezpečností a kontrolou.

Na digitálních platformách

Na webových stránkách Nissens, v internetovém obchodě Nissens a prostřednictvím newsletterů (pouze se souhlasem) jsou shromažďovány informace: 

 • Jaké stránky návštěvník prohlížel, kdy a tím i stopy návštěvníka.
 • Který prohlížeč návštěvník používá
 • Jakou IP adresu má návštěvník
 • Uživatelské jméno návštěvníka

Žádné další informace nejsou shromažďovány, pokud o tom návštěvníkovi není poskytnuto transparentní oznámení.

b. HR

Firma Nissens neshromažďuje osobní údaje, které mají charakter vysoce citlivých osobních údajů, jako je rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, biometrické údaje, genetické údaje, sexuální orientace, trestní rejstřík nebo sociální vztahy.

Společnost Nissens shromažďuje pouze osobní údaje, které mají charakter polocitlivých osobních údajů, a to pro jasné, definované a transparentní účely, jako jsou členství v odborech, zdravotní informace a další přísně relevantní informace týkající se vztahů a odpovědností zaměstnavatel – zaměstnanec.

Pokud jde o zaměstnance, uchazeče, kteří se ucházejí o pracovní pozice ve firmě Nissens nebo o nich uvažují, stejně jako zaměstnanci v důchodu, shromažďuje firma Nissens osobní informace, jako jsou jména, registrační čísla občanů, tituly, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, životopisy, žádosti, dokumentace o vzdělání, přepisy záznamů, prohlášení / doporučení, osobnostní testy, fotografie a filmy (kde tato osoba vystupuje), souhrny výkonnostních hodnocení zaměstnanců, informace o platech a daních (pokud to vyžadují právní předpisy), informace týkající se důchodu, sociálního zabezpečení, jakož i informace o služebních cestách zaměstnance. V těchto případech jsou data uchovávána se zvýšenou důvěrností a kontrolou v příslušných personálních a finančních odděleních firmy Nissens.

Další informace o ochraně vašich osobních údajů v náborových procesech firmy Nissens najdete po kliknutí zde.

 

3. SOUHLAS

Firma Nissens shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze na relevantním právním základě.

Osobní údaje jsou shromažďovány bez vašeho souhlasu, je-li uvedena legalita zpracování, přičemž se aplikuje vyváženost zájmů vašich práv a legitimního zájmu Nissens.   

Pokud je kvůli legislativě nutný souhlas, požaduje od vás firma Nissens jasný a transparentní souhlas před (nadcházející) registrací a zpracováním. Souhlas lze odvolat stejně snadno, jak je vámi udělen.

 

4. ÚČEL SHROMAŽĎOVANÝCH A ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Nissens shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v případě, že účelem jejich shromažďování je podporovat právní a oprávněné obchodní zájmy firmy Nissens:

a. Obecně

 • Pro splnění legislativy a požadavků orgánů veřejné moci, včetně účetních a účetních zákonů, DPH a daňových předpisů.
 • Informace nezbytné pro splnění dohod firmy Nissens se zákazníky, dodavateli a třetími stranami, včetně dodání a přijetí konkrétního produktu nebo služeb, faktur a kontroly kvality.
 • Kontrolovat a posilovat vztahy se stávajícími a potenciálními zákazníky, dodavateli a třetími stranami.
 • Rozvíjet podnikání a služby firmy Nissens s identifikací potřeb zákazníků a úsilím o zlepšení našich služeb.
 • Provádět statistické zpracování, zajistit rozvoj podnikání a podporu prodeje v souladu s platnými zákony.
 • Administrace a řízení webových stránek firmy Nissens, internetového obchodu, newsletterů, systémů a aplikací a prostřednictvím získávání dat z těchto kanálů na podporu výše uvedených účelů.

b. HR

 • K plnění pracovního práva, včetně smluvních podmínek a povinností.
 • Informace nezbytné pro firmu Nissens ke splnění pracovní smlouvy s příslušnou osobou (zaměstnancem).
 • Informace nezbytné k řádnému a zákonnému výkonu manažerských práv.
 • Nezbytné informace na podporu zaměstnání zaměstnanců ve firmě Nissens a dobrých životních / pracovních podmínek a rozvoje zaměstnanců, včetně pracovního prostředí obecně.
 • Informace nezbytné k posouzení, zda je kandidát vhodný pro určitou pracovní pozici ve firmě Nissens.
 • Pro splnění příslušných právních předpisů a požadavků na reporting ze strany veřejných orgánů.
 • Informace o využití náboru a udržení zaměstnanců ve firmě Nissens, včetně značky zaměstnavatele.
 • Pro plnění CSR reportingu.

 

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. Sdílení se skupinou Nissens Group

Nissens je dánská skupina se sídlem v Horsens v Dánsku a tvoří ji řada dceřiných společností (jednotlivé právní jednotky) v EU i mimo EU.

Nissens v Dánsku a ústředí sdílejí osobní údaje s dalšími společnostmi ve skupině Nissens, pokud je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v části 4.

Vzhledem k tomu mohou být osobní údaje přenášeny do dalších zemí uvnitř i mimo EU / EHP. Abychom mohli sdílet údaje v rámci skupiny Nissens, uzavírají se dohody na základě standardních smluv Evropské komise s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

b. Sdílení s třetími stranami

Nissens předává osobní údaje třetím stranám:

 • Pro plnění dohod se zákazníky, dodavateli a třetími stranami; pro plnění dohod Nissens (například distributoři a dopravci) a pro plnění legislativních a regulačních požadavků.
 • Třetí strany, které jako dodavatel služeb pomáhají společnosti Nissens s řešeními (například IT řešení) a dodavatelům poskytujícím poradenství a konzultace.
 • Společnost Nissens uzavírá dohody a smlouvy pouze s profesionálními dodavateli, které Nissens průběžně vyhodnocuje, a to za účelem zajištění, že smí uchovávat a zabezpečovat osobní údaje Nissens s odpovídající úrovní ochrany.
 • Pokud třetí strana zpracovává údaje jménem společnosti Nissens jako správce údajů, uzavře se mezi společností Nissens a zpracovatelem dat řádná smlouva o zpracování údajů.

c. Prodej osobních údajů

Nissens osobní údaje nezpřístupňuje ani je nikdy neposkytuje k prodeji třetím stranám.

 

6. BEZPEČNOST

Nissens chce nyní i v budoucnu průběžně aktualizovat a zlepšovat implementovaná vhodná technická a organizační opatření, s cílem zajistit a demonstrovat, že shromažďování, uchovávání, zpracování a mazání osobních údajů probíhá v souladu s platnou legislativou a touto politikou. Tato opatření jsou zaměřena tak, aby zabránila náhodnému nebo nezákonnému zničení, změnám nebo poškození uložených osobních údajů a přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Tento přístup získávají pouze zaměstnanci, kteří skutečně potřebují přístup k uloženým osobním údajům v souladu se svou schopností a odpovědností plnit své pracovní povinnosti.

 

7. VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nissens provádí výmaz osobních údajů, pokud již Nissens nemá potřebu zpracovávat osobní údaje z hlediska zaměstnání svého zaměstnance. Doba skladování osobních údajů je stanovena v souladu s povinnostmi upravenými stávajícími právními předpisy a podle toho, co je nezbytné pro plnění dohod s obchodními partnery a pro zdokumentování příslušných informací v potenciálních případech stížnostech a jiných vznesených nárocích vůči společnosti Nissens.

 

8. VAŠE PRÁVA

Jako jednotlivec máte určitá práva ohledně vašich osobních údajů.

Můžete kontaktovat společnost Nissens a získat požadovaný přehled o tom, jaké osobní údaje o vás Nissens zpracovává, stejně jako máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných nebo nepřiměřených údajů. Pokud chcete osobní údaje vymazat, omezit jejich zpracování nebo vznést proti jejich zpracování námitky, můžete kontaktovat Nissens za účelem řešení. Dále můžete kontaktovat Nissens, pokud chcete využít práva na přenositelnost dat.

Dotazy ke zpracování osobních údajů společností Nissens nebo obecně k zásadám ochrany osobních údajů lze směřovat na e-mail: databeskyttelse@nissens.com nebo dataprivacy@nissens.com

 

9. ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NISSENS

Společnost Nissens uznává odpovědnost za pravidelné přezkoumávání a provádění vylepšení a úprav Zásad ochrany osobních údajů, zejména za účelem dalšího zajišťování nezbytné bezpečnosti v souladu s vývojem IT prostředí. Společnost Nissens bude pravidelně provádět interní sledování a aktualizaci těchto Zásad ochrany osobních údajů, aby zajistila soulad s platnou legislativou.