Nissens: Poskytujeme rozdíl v rámci CSR

Poskytujeme rozdíl v oblasti firemní sociální odpovědnosti a udržitelnosti

Jako dodavatel pro náročné zákazníky a trhy v rámci automobilového trhu s náhradními díly obchoduje firma Nissens se zákazníky, kteří jsou lídry trhu a vysoce profesionálními hráči a vzory v každém ze svých obchodních segmentů. Jejich požadavky na firmu Nissens jako preferovaného dodavatele pro nás znamenají prokázat a zdokumentovat, že naše obchodní etika a standardy jsou kompatibilní s hodnotami, kterými žijí naši zákazníci.

Ve všem, co děláme, se zaměřujeme na poskytování rozdílů – jak našim zákazníkům, tak našim zaměstnancům. Z úcty k našim zákazníkům a zaměstnancům po celém světě pokračuje firma Nissens v budování a posilování naší stopy v rámci společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Používáme naše dědictví, kulturu a chování jako základ pro poskytování rozdílů v našich závazcích v oblasti CSR do okolního světa. Jako příklad toho, co aktivně provádí firma Nissens, je připojení se ke globálnímu paktu OSN v roce 2018, což je svědectvím našeho souhlasu s dodržováním deseti principů globálního paktu OSN v oblasti lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci.

COP reporty

Globální pakt OSN – Sdělení o pokroku


 

Přečtěte si výroční zprávu Nissens 

COP z roku 2022

Klikněte zde

Náš postoj k ochraně lidských práv

Společnosti ve skupině Nissens se zaměřují na respektování ochrany lidských práv našich zaměstnanců.


 

Důstojnost a respekt

Je pro nás zásadní, aby základní hodnoty důstojnosti a respektu každého jednotlivce charakterizovaly naše vzájemné společenské chování. Odsuzujeme použití jakéhokoli fyzického trestu, vyhrožování násilím, sexuální nebo fyzické zneužívání, obtěžování nebo urážlivé chování.

Abychom zlepšili kvalitu pracovního prostředí, formalizovali jsme organizace, zásady a činnosti prováděné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Abychom si udrželi náš stanovený fokus a sledovali naše výkony v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvnitř organizací ve skupině, definovala společnost Nissens různé ukazatele KPI pro měření a analýzu důležitých parametrů souvisejících se zajištěním zdravého pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

Globální ochrana dat a ochrana soukromí a osobních práv

Společnost Nissens dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů a vyvíjí úsilí k zajištění ochrany osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců a dalších zúčastněných stran. Přijali jsme řadu opatření k zajištění ochrany dat a dodržování soukromí prostřednictvím automatizovaných pracovních procesů za podpory IT, a to v různých funkčních oblastech a organizacích.


 

Náš postoj k pracovním právům

Společnosti ve skupině Nissens podporují pracovní práva našich zaměstnanců

 

Svoboda sdružování

Společnost Nissens respektuje svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání našich zaměstnanců. Prostřednictvím fór pracovních výborů probíhá přímý, hodnotný a trvalý dialog mezi vedením společnosti a zástupci zaměstnanců s cílem zajistit dodržování pracovních práv a sdílenou hodnotu při vzájemné účasti na růstu a rozvoji společnosti i osobním rozvoji jejích zaměstnanců.

Kodex chování

S naším Kodexem chování Nissens výslovně provádí veškeré činnosti na základě zákazu nucené práce a dětské práce.

Kodex chování společnosti Nissens je k dispozici všem zaměstnancům a je zahrnut v příručkách zaměstnanců společnosti Nissens v Evropě, Asii a Americe. Všichni manažeři na nejvyšších třech úrovních ve struktuře řízení společnosti Nissens respektují svůj závazek dodržovat kodex chování Nissens prostřednictvím povinného podpisu, který odráží jejich závazek dodržovat příslušné pokyny.

Kodex chování Nissens je také distribuován pro informaci všem dodavatelům napříč divizí Nissens Automotive.

Zákaz diskriminace

Společnost Nissens si klade za cíl zajistit všestrannou rozmanitost napříč svými organizacemi, a zavazuje se tak k eliminaci jakékoli diskriminace v oblasti zaměstnání a povolání ve vztahu k náboženství, pohlaví, politickému zaměření či sexuální orientaci.

Máme zavedenou politiku rozmanitosti s cílem konat ve jménu zvyšování rozmanitosti na pozicích vrcholového managementu, včetně upřednostňování integrace zástupců různých pohlaví do náborových procesů na pozice managementu a vrcholového managementu.


 

Naše pozice: Životní prostředí

Společnosti ve skupině Nissens se aktivně podílejí na respektování ochrany životního prostředí a řešení možného dopadu naší společnosti na okolní svět.

 

ISO 14001

Jako důkaz závazku společnosti Nissens respektovat životní prostředí je v našich pobočkách v Dánsku, Číně a na Slovensku vystaven certifikát ISO 14001 v oblasti životního prostředí. Roční audity provádí externí nezávislá agentura za účelem ověření souladu se systémem environmentálního managementu. Jako společnost s certifikátem ISO 14001 pracujeme s řadou ukazatelů KPI a každý měsíc hodnotíme náš výkon.

Školení a vzdělávání: Životní prostředí a energie

Všichni zaměstnanci dělnických profesí ve společnosti Nissens jsou zapsáni do našeho formalizovaného konceptu zvaného „Trénink trenérů“ (Train the Train), aby bylo zajištěno řádné zapracování, zaškolení a vzdělávání v oblasti obecných a funkčně specifických kompetencí.

V rámci našeho formalizovaného vzdělávacího programu jsou zaměstnancům Nissens v dělnických profesích poskytovány pokyny týkající se jejich očekávaného chování v oblasti životního prostředí a energetiky, a pravidelně jsou prováděny interní i externí audity.

Udržitelnost a produktová řešení

Nissens přebírá odpovědnost za zvážení dopadu na životní prostředí u těch produktů, které vyvíjíme a dodáváme na trh s náhradními díly pro automobilový průmysl.
 


 

Naše pozice: Protikorupční opatření

Společnosti ve skupině Nissens podporují respektování našich aktivit v boji proti korupci

 

Kodex chování

Prostřednictvím svého Kodexu chování společnost NISSENS výslovně vymezila proti korupci a úplatkářství.

Zásady pro dary a přijímání pozvání na různé akce

Společnost NISSENS definovala a zveřejnila zásady pro přijímání darů a pozvání na různé akce, jejichž dodržování očekává od všech svých zaměstnanců na celém světě.

Zásady informování o porušování předpisů

Společnost NISSENS uplatňuje globální zásady, podle nichž se od každého zaměstnance očekává, že nahlásí údajné nebo zdokumentované porušení platných zákonů a nařízení, jakož i porušení Kodexu chování společnosti Nissens, jakož i dalších interních pokynů.


 

PRINCIPY GLOBÁLNÍHO PAKTU OSN

 • i) Lidská práva

  Princip 1: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv (v rámci svého působení), a

  Princip 2: Podniky by měly zajistit, že neporušují lidská práva

   

   

 • ii) Pracovní práva

  Princip 3: Podniky by měly dodržovat svobodu sdružování se a skutečné uznání práva na společné vyjednávání

  Princip 4: Podniky by měly podporovat odstranění všech forem násilné a nucené práce

  Princip 5: Podniky by měly podporovat účinné odstranění dětské práce

  Princip 6: Podniky by měly podporovat odstranění diskriminace týkající se zaměstnání a povolání

 • iii) Životní prostředí

  Princip 7: Podniky by měly podporovat preventivní postoj ke změnám životního prostředí

  Princip 8: Podniky by měly převzít iniciativu k tomu, aby podporovaly větší odpovědnost vůči životnímu prostředí

  Princip 9: Podniky by měly podpořit rozvoj a šíření ekologicky nezávadných technologií

 • iv) Protikorupční opatření

  Princip 10: Podniky by měly bojovat proti všem formám korupce, včetně vydírání a podplácení

   

   

Nissens: Certifikovaná společnost

Společnost Nissens získala certifikát v souladu s požadavky následujících norem týkajících se kvality, životního prostředí a společensky odpovědného podnikání:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • Globální pakt OSN

Naše certifikáty jsou důkazem našeho závazku dodržovat platné normy, a naši vrcholoví manažeři se zaměřují na zajištění strategické priority naší práce a úsilí v rámci vymezených oblastí.

Charita a sponzorství

Společnost Nissens aktivně investuje do prospěchu komunit v našem okolí a sponzoruje nejrozmanitější aktivity v rámci charity, sportu a získávání finančních prostředků s cílem rozvoje, prevence chudoby a na podporu léčby různých nemocí.

 

Výroční zprávy společnosti Nissens, sekce CSR